test


I. Ý NGHĨA LOGO CIAS​     

Trở thành công ty cung cấp dịch vụ mặt đất và dịch vụ phi hàng không chuyên nghiệp hàng đầu tại Sân bay quốc tế Cam Ranh và các sân bay khác tại Việt Nam.

Trở thành công ty cung cấp dịch vụ mặt đất và dịch vụ phi hàng không chuyên nghiệp hàng đầu tại Sân bay quốc tế Cam Ranh và các sân bay khác tại Việt Nam.

Trở thành công ty cung cấp dịch vụ mặt đất và dịch vụ phi hàng không chuyên nghiệp hàng đầu tại Sân bay quốc tế Cam Ranh và các sân bay khác tại Việt Nam.

  

II. TẦM NHÌN

Trở thành công ty cung cấp dịch vụ mặt đất và dịch vụ phi hàng không chuyên nghiệp hàng đầu tại Sân bay quốc tế Cam Ranh và các sân bay khác tại Việt Nam.

III. SỨ MỆNH   

Tạo ra và phát triển chu    ỗi dịch vụ phục vụ hàng không chuyên nghiệp, tiện ích với tiêu chuẩn quốc tế và sự tận tâm vì khách hàng.

IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

C-I-A-S

C: Vì khách hàng: (Customer oriented) 

Định hướng và hành động của chúng tôi hướng đến giá trị và sự hài lòng của khách hàng. Điều này thể hiện bằng sự tận tâm trong công việc, chuyên nghiệp trong hành động và luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng, hoàn thiện dịch vụ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

I: Đổi mới (Innovation)

Là luôn tư duy và nhận thức về sự vận động, biến đổi của môi trường kinh doanh, và nhu cầu của khách hàng để thích nghi và chủ động. Sự đổi mới là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển, cải tiến và sáng tạo trong cách thức tổ chức cũng như quy trình vận hành của Công ty.

A: Tính thực tiễn (Actuality)

Các giải pháp và các tiêu chuẩu tại CIAS đều được tìm hiểu, nghiên cứu, xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Công ty. Thực tiễn môi trường kinh doanh và kết quả trong thực tế sản xuất kinh doanh là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả mọi tiêu chuẩn, giải pháp.

S: Phát triể n bền vững (Sustainability)

Sự phát triển bền vững hướng chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra những giá trị không chỉ mang đến sự hài lòng của khách hàng, mà còn đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, mong muốn của người lao động và yêu cầu chung của cộng đồng, xã hội.