nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

Sơ đồ tổ chức | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Sơ đồ tổ chức

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC 

   

  Sơ đồ tổ chức của Công ty được mô tả chi tiết như sau:

  1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

  img31

  • Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định

  cao nhất của Công ty, có quyền thông qua quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển

  và kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm của Công ty; quyết định loại cổ phần và tổng

  số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng

  loại cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban

  kiểm soát; và các quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

   

  • Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cho

  ĐHĐCĐ quản trị Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ và có toàn quyền nhân danh Công ty để

  quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề

  thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

   

  • Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên, gọi là Kiểm soát viên do ĐHĐCĐ bầu ra. Kiểm soát

  viên là những người thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý

  điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; trong ghi chép sổ sách kế toán tài chính của

  Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.

  • Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh

  doanh hàng ngày trong Công ty, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội

  đồng quản trị.

   

  Các phòng và bộ phận nghiệp vụ:

   

  • Phòng kế toán: Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, lập báo cáo tài chính, tổ chức

  hạch toán các hoạt động có liên quan đến tài chính của Công ty, tổ chức phân công đội

  ngũ kế toán của Công ty, kết hợp với phòng ban khác để thanh toán các hợp đồng, phân

  tích hoạt động tài chính, kiểm tra việc thu chi thanh toán của các bộ phận trong Công ty,

  theo dõi chi tiết tình hình công nợ của khách hàng và quản lý và kiểm tra việc sử dụng

  nguồn vốn.

   

  • Phòng tổ chức: Thực hiện công tác quản lý chuyên môn, tổ chức quản lý lao động về số

  lượng, chất lượng, quản lý hồ sơ tuyển dụng và điều hành cán bộ Công ty. Có trách

  nhiệm đề xuất với ban Giám đốc Công ty về công tác đào tạo chuyên môn của nhân viên,

  có nhiệm vụ nâng lương theo quy định.

   

  • Phòng kinh doanh: Có chức năng nghiên cứu, phát triển khách hàng và kế hoạch kinh

  doanh. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng và kế hoạch phát triển SXKD hàng

  năm.

   

  • Bộ phận nhà hàng: Là bộ phận chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống của Công ty tại khu

  vực ga đến và ga đi tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, bao gồm các bộ phận nhỏ

  như bộ phận bếp, bộ phận vệ sinh, bộ phận bàn, bộ phận thu ngân,…

   

  • Bộ phận đội xe: Là bộ phận chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển cho khách du lịch

  tại địa bàn Nha Trang. Bộ phận xe bus còn chịu trách nhiệm vận chuyển cán bộ nhân

  viên Công ty từ địa bàn Thành phố ra Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh làm việc.