nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

 •    CÔNG TY CP DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
     Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P.Cam Nghĩa, TP Cam Ranh
                                                                                                                                                                Mẫu số B02-DN
                                                                                                         (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC                                                                                                                             ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
                                               BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
                               Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017
                                                                                                                                                                Đơn vị tính: VND
  Chỉ tiêu Mã số Thuyết

  minh

  Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

  Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

  1 2 3 5
  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 203,047,076,375 115,644,780,148
  2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 1,037,016,926
  3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 10 202,010,059,449 115,644,780,148
  4. Giá vốn hàng bán 11 153,095,803,256 85,423,501,841
  5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20 48,914,256,193 30,221,278,307
  6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 925,729,912 426,182,337
  7. Chi phí tài chính 22 2,854,382,099 282,541,298
  – Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2,542,844,281 282,541,298
  8. Chi phí bán hàng 25 5,900,856,924 8,742,217,837
  9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 10,571,587,805 7,552,935,165
  10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26)} 30 30,513,159,277 14,069,766,344
  11. Thu nhập khác 31 721,259,230 1,188,338
  12. Chi phí khác 32 634,466,382 5,000
  13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40 86,792,848 1,183,338
  14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 30,599,952,125 14,070,949,682
  15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6,008,958,949 2,820,668,412
  16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 449,768,150
  17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) 60 24,590,993,176 10,800,513,120
  Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 61 24,037,186,350 10,800,513,120
  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 62 553,806,826
  18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70
  19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71
                    Lập ngày 30 tháng 6 năm 2017