nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

Giấy mời họp | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Giấy mời họp

 • Giay moi hop

                                                                                                           Nha Trang, ngày 02 tháng 02 năm 2016

                                                                                   GIẤY MỜI HỌP

                                           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

                                                             —————————————–

                                                  Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

                                CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG CAM RANH

  Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

  Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh;

  Căn cứ nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT/CRACS ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh v/v triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2016.
  2. Địa điểm: Khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, số 18 đường Trần Phú, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  3. Thành phần:
  • Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
  • Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
  • Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
  • Các cổ đông sở hữu;
  1. Nội dung và chương trình đại hội được gửi kèm theo.
  2. Đăng ký tham dự, hồ sơ ứng cử/đề cử và tài liệu đại hội:
  • Tài liệu đại hội được đăng tải trên website: cias.khatech.vn
  • Bản đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi về trụ sở Công ty trước 15h00 ngày 16/02/2016
  • Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS, đề nghị Quý cổ đông gửi về trụ sở Công ty trước 15h00 ngày 16/02/2016.
  • Địa chỉ nhận hồ sơ:

  Ông Huỳnh Trần Bảo Toàn – Phòng Tổ chức, Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh.

  Địa chỉ: Sân bay Nha Trang, Số 86 đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

  Điện thoại: 0586 26 5588        Fax: 0586 26 6262    Email: contact@cias.khatech.vn

  1. Thời điểm chốt danh sách Cổ đông vào 14h30 ngày 03/02/2016.
  2. Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

  – Giấy mời họp ĐHĐCĐ.

  – Giấy chứng minh nhân dân.

  – Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người nhận ủy quyền).

  Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để đại hội được thành công tốt đẹp.

   

  Nơi gửi:

  – HĐQT, Ban kiểm soát;

  – GĐ công ty CRACS

  – Các cổ đông.

   

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

   

   

  Vũ Hoài Chang