Công ty Cổ phần Dich vụ Sân Bay (ASG) thực hiện chào mua công khai CIA