Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh