Kết quả đấu giá của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh