Báo cáo về việc Nghị quyết phê duyệt thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 và triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng trả cổ tức đợt 2 năm 2017